ik zoek...

ik zoek opvang dichtbij...

Actuele informatie over corona

Veelgestelde vragen

Toon alles
Zichtbaar: 61 t/m 80 van de 123

Waarom zijn er verschillende prijzen voor de peuteropvang?

De prijzen voor peuteropvang variëren per gemeente. Kober kinderopvang maakt met elke gemeente aparte afspraken. Gemeenten hebben vaak regelingen voor ouders die er voor zorgen dat peuteropvang toegankelijk en betaalbaar is voor elk kind.

Wat is een voorschool?

De voorschool is voor kinderen van 2,5 – 4 jaar met een (taal)achterstand die van het consultatiebureau een doorverwijzing hebben gekregen. Kober kinderopvang heeft op veel locaties met kinderdagverblijven en peuteropvang plekken gereserveerd voor de voorschool (VVE). Onze medewerkers van VVE zijn speciaal opgeleid om met de kinderen spelenderwijs en in kleine groepjes te werken aan taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

Wat zijn de normtarieven in 2020 voor de kinderopvangtoeslag?

De Belastingdienst werkt met een normtarief. Dit is het maximumuurtarief voor de kinderopvangtoeslag. De hoogte van het normtarief hangt af van de gekozen opvang.

In 2020 is het normtarief voor kinderdagopvang/peuteropvang € 8,17 per uur en voor buitenschoolse opvang € 7,02 per uur.

In 2021 is het normtarief normtarief voor kinderdagopvang/peuteropvang € 8,46 per uur en voor buitenschoolse opvang € 7,27 per uur.

Wat is een LRK nummer?

Dit is een landelijk registratienummer. Dit heb je nodig als je kinderopvangtoeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Alle vestigingen van Kober kinderopvang (kinderdagverblijven, peutertuinen en locaties voor buitenschoolse opvang) zijn geregistreerd, zie ook www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Je vindt het LRK-nummer op het contract en op de locatiepagina.

Welke opvangsoorten vallen onder kinderopvangtoeslag?

Als jij en je partner werken (en elkaars toeslagpartner zijn bij Belastingdienst) dan kun je recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peutertuin. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven heb je geen recht op toeslag. Kijk voor de voorwaarden op www.toeslagen.nl.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl lees je hier meer over en kun je kijken of je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Kijk voor alle vragen over het aanvragen van toeslag of het doorgeven van wijzigingen op deze site.

Wanneer vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je toeslag mis. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Ik ben werkloos geworden, heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag?

Ja, in veel situaties kun je nog een tijd recht hebben op kinderopvangtoeslag als je werkloos bent. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst.

Wat kost mijn kinderopvang?

In veel gevallen heb je als ouder recht op kinderopvangtoeslag waardoor de werkelijke kosten voor kinderopvang lager worden. Via de rekentool op onze site kun je heel makkelijk uitrekenen wat je betaalt voor kinderopvang. Of kijk op de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. Het tarief voor kinderopvang is opgebouwd uit het bedrag wat je betaalt aan de kinderopvangorganisatie (bruto kosten) verminderd met eventuele kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (netto kosten).

In deze infographic van 2019 brengt het ministerie van SZW overzichtelijk in beeld hoe de hoogte van de eigen bijdrage voor ouders wordt bepaald. In de infographic staat informatie over het uurtarief, de maximum uurprijs, kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage. Met een eenvoudige rekensom wordt uitgelegd hoe de eigen bijdrage voor ouders wordt berekend.

Word ik op de hoogte gesteld van nieuwe tarieven?

Jaarlijks stellen we onze tarieven en producten vast. Deze zijn te vinden op de tarievenlijst. Wij brengen ouders schriftelijk op de hoogte van de tarieven voor het nieuwe jaar. Ook zijn deze terug te vinden op onze website. 

De tarieven indexeren we jaarlijks op basis van het Consumentenprijsindexcijfer, veranderingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en de pensioenpremies, belastingen en sociale premies. De prijsindexactie leggen we ter advisering voor aan de Centrale Oudercommissie.

De tarievenlijst van Kober kinderopvang is exclusief het eventueel wettelijk verplichte BTW-percentage, tenzij anders vermeld.

Wat is een contractouder?

Het contract tussen Kober kinderopvang en ouder wordt aangegaan met één of beide ouder(s). Dit noemen we de contractouder. Hierbij is het uitgangspunt van Kober dat beide ouders ouderlijk gezag hebben over het kind. De contractouder is verantwoordelijk voor de afstemming met de andere ouder op zaken waar het ouderlijk gezag op toeziet.

Gescheiden ouders
Indien gescheiden ouders een ouderschapsplan hebben afgesloten of de rechter heeft een regeling bepaald, dan zijn ouders verplicht Kober kinderopvang hiervan op de hoogte te stellen. Kober kinderopvang zal volgens de gemaakte afspraken handelen. Mocht er tussentijds iets veranderen, dan zijn ouders verplicht Kober te informeren. Doen ouders dat niet, dan houdt Kober zich aan de laatst gemaakte afspraken.

Kober heeft een informatieplicht naar beide ouders, als daar om gevraagd wordt. Alleen wanneer één van de ouders geen ouderlijk gezag (meer) heeft, verstrekken wij aan betreffende ouder geen informatie tenzij hij/zij hierom vraagt. De informatie beperkt zich dan tot de persoon van het kind. Het is aan de contractouder om aan te tonen dat de andere ouder geen ouderlijk gezag (meer) heeft. Dit kan door middel van een uittreksel uit het gezagsregister. De contractouder is echter volgens de wet wel verplicht de andere ouder te raadplegen en te informeren, tenzij de rechter anders heeft bepaald.

Overlijden
Indien er sprake is van overlijden van de contractouder, zal met de andere gezaghebbende ouder besproken worden hoe de opvang van het kind er uit moet zien. Is er geen sprake van een gezaghebbende ouder, dan zal dit met de voogd van het kind besproken worden. 

Kan ik mijn kind laten wennen bij de opvang?

Bij Kober kinderopvang kun je, voordat de eerste opvangdag begint, je kind op de groep laten wennen. Zo leren ouders, kinderen en medewerkers elkaar alvast kennen. Wij maken hier samen afspraken over. Meestal gaan we op het kinderdagverblijf uit van twee wenmomenten van ongeveer twee uur. Op de buitenschoolse opvang gaat het vaak om één middag naschoolse opvang of een dagdeel vakantieopvang. Dit kan per locatie verschillen. Aan de wenmomenten zijn geen kosten verbonden.

Je kind kan komen wennen vóór de daadwerkelijke ingangsdatum van het contract. Tijdens de wenmomenten zijn het contract, de algemene voorwaarden en aanvullende contractvoorwaarden van toepassing. 

De wenmomenten en de daadwerkelijke start van de opvang vinden plaats nadat wij het contract ondertekend retour hebben ontvangen.

Op welke manier factureert Kober kinderopvang?

Wij factureren maandelijks hetzelfde bedrag, ongeacht het werkelijke aantal dagen opvang in de betreffende maand. Dit geldt voor zowel de kinderdagopvang, de peuteropvang als de buitenschoolse opvang. De jaarkosten verdelen we over 12 maanden, dus je krijgt maandelijks een factuur. Bijvoorbeeld: heb je een 40-wekenpakket, dan verdelen we de factuur over 12 maanden. Je krijgt dan elke maand dezelfde factuur, ook tijdens de zomervakantie.

Voor het overblijven geldt: we factureren de overblijfbeurten achteraf, rond de 20e van de maand erop. Je kunt ook kiezen voor automatische incasso. Stuur dan een e-mail naar serviceteam@kober.nl, onder vermelding van je IBAN nummer en tenaamstelling. 

Hoe kan ik annuleren of opzeggen?

Zowel ouder als Kober kinderopvang kan het contract geheel of gedeeltelijk annuleren of opzeggen. Dit kan alleen voor het totaal aantal uren van de betreffende dag(en), dus niet voor een deel van de uren voor die dag. 

Annuleren of opzeggen kan alleen schriftelijk via serviceteam@kober.nl. De ontvangstdatum van de annulering of opzegging is bepalend. Er geldt altijd een opzegtermijn van één maand. Dit geldt ook voor een gedeeltelijke opzegging. Je kan iedere dag van de maand opzeggen. De laatste dag van het contract is altijd een contractdag. Kober geeft geen geld terug op aanvullende diensten / dagen /dagdelen tenzij anders in het beleid is vastgelegd. 

Kober kinderopvang brengt annuleringskosten in rekening wanneer je (een gedeelte van) de overeenkomst binnen 1 maand voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum annuleert. We hanteren hierbij de volgende staffel: 

• Annulering uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum: kosteloos

• Annulering tussen 1 en 0,5 maand voorafgaand aan de ingangsdatum: 0,5 keer het overeengekomen maandbedrag

• Annulering binnen 0,5 maand voorafgaand aan de ingangsdatum: 1 keer het overeengekomen maandbedrag. 

In alle andere gevallen geldt een opzegtermijn van één maand.

Je kan iedere dag van de maand opzeggen. De laatste dag van het contract is altijd een contractdag. 

Kan ik gedurende het jaar mijn pakket aanpassen?

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er in je situatie iets wijzigt. Wij bieden je dan ook de mogelijkheid je pakket gedurende het jaar aan te passen op jouw wensen. Houd in geval van contract-vermindering rekening met een opzegtermijn van 1 maand.

Welke betalingsmogelijkheden heb ik om de factuur te betalen?

Bij Kober bieden we verschillende mogelijkheden om de factuur te betalen.

  • Handmatig
    Elke maand ontvang je van ons de factuur. Het bedrag kan je zelf overmaken naar Kober kinderopvang. Volg hiervoor de gegevens die op je factuur staan.
  • Tikkie
    Via een link in de factuur, kun je het bedrag ook overmaken via Tikkie.
  • Automatische incasso
    Je kunt ons machtigen voor een automatische incasso. We schrijven dan maandelijks het factuurbedrag van je rekening af. Kijk hier voor meer informatie.

Krijg ik voor 2021 een nieuw contract?

Je ontvangt van ons een bijlage 2021 van het contract. Daarop vind je informatie over je opvang en de gespecificeerde kosten per maand. Je stelt zelf de Belastingdienst op de hoogte over het nieuwe uurtarief. Hiermee kan de Belastingdienst je kinderopvangtoeslag berekenen.

Wat gebeurt er met mijn contract als gemeentelijke regelingen stoppen?

Heb je een contract waarbij je in aanmerking komt voor een gemeentelijke regeling zoals een kostwinnerregeling of reductieregeling en de gemeente besluit de regeling niet verlengen? Dan komt je contract ten einde. Je ontvangt vervolgens een nieuw contract op basis van de reguliere tarieven.

Om gebruik te kunnen maken van de regelingen, zijn wij in een aantal gevallen genoodzaakt om jaarlijks gegevens op te vragen, zoals een kopie van de BredaPas. Verstrek je de gegevens niet, dan eindigt je contract. 

Hoe neem ik mijn vakantieweken op?

Zitten er vakantieweken in je opvangpakket? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de vakantieweken. Geef je vakantie minimaal weken van tevoren via de ouderapp.  

• Bij afname van het 47-wekenpakket, neem je 5 weken vakantie op. Voor de buitenschoolse opvang betekent dit dat je 5 weken tijdens de schoolvakanties van regio Zuid opneemt. Voor het kinderdagverblijf kies je zelf welke 5 weken dit zijn gedurende het hele kalenderjaar. 

• Neem je voor de buitenschoolse opvang het 40-wekenpakket af, dan zijn de 12 vakantieweken gelijk aan de schoolvakanties van regio Zuid. Bij het kinderdagverblijf kies je zelf welke 40 weken je opvang nodig hebt. De 12 vakantieweken geef je door via de ouderapp. 

Heb je meer (vakantie)opvang afgenomen dan de ruimte die jouw pakket biedt? Dan brengen we de extra afgenomen dagdelen in rekening tegen het uurtarief dat bij jouw pakket hoort.

Hoe gaat de facturatie en wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De facturatie van kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang is op basis van voorfacturatie. Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur van de volgende opvangmaand. 

De facturatie voor het overblijven is op basis van daadwerkelijke afgenomen overblijfbeurten. Daarom ontvang je die factuur achteraf. Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur van de vorige opvangmaand.

Bij voorfacturatie brengen we de jaarkosten in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening. Dit is dus ongeacht hoeveel opvangdagen je die maand daadwerkelijk hebt afgenomen. Het factuurbedrag ben je altijd verschuldigd, ook als je in die maand geen gebruik hebt gemaakt van de kindplaats of aanvullende dienst.

Zeg je tussentijds op, dan hoef je het verschil tussen het daadwerkelijk aantal afgenomen uren kinderopvang (op het moment van eindigen van het contract) en het gemiddeld aantal uren kinderopvang per maand die zijn gefactureerd niet na te betalen. Hetzelfde geldt voor Kober: als er meer uren gefactureerd zijn dan er daadwerkelijk zijn afgenomen tot het moment van opzeggen, dan hoeft Kober dit verschil niet terug te betalen.  

De betalingstermijn van de factuur, zonder korting of schuldvergelijking, is 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de ouder van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien is overeengekomen dat in termijnen betaald mag worden, is de schuldenaar van rechtswege in verzuim indien betaling niet uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven vervaldagen heeft plaatsgevonden. Bij niet-nakoming van de getroffen regeling, dat wil zeggen indien een betaling niet of niet tijdig is ontvangen, vervalt de regeling en zal al hetgeen verschuldigd is worden opgeëist en terstond rechtsmaatregelen worden genomen.

Zichtbaar: 61 t/m 80 van de 123
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren